Optimalisering av havbruksnæringen gjennom anvendt forskning

Optimalisering av havbruksnæringen gjennom anvendt forskning

Optimalisering av havbruksnæringen gjennom ernæringsforsøk, fiskehelsearbeid og miljøundersøkelser står sentralt hos Helgeland Havbruksstasjon. Med på laget har stasjonen medarbeidere med solid kompetanse, og forsøksstasjon lokalisert i Norges mest interessante oppdrettsområde.

Etterspurt kompetanse

Helgeland Havbruksstasjon er Norges største forsøksstasjon og har forsøksfasiliteter fra kar på land, via kontrollerte forsøk i småskala i 112 forsøksmerder, til kommersiell uttesting i fullskala.

Stasjonen gjennomfører prosjekter for aktører innen havbruksnæringen fra inn- og utland. Selskapet har de siste 15 årene utviklet seg til en viktig bidragsyter innenfor anvendt havbruksforskning. I 2013 gjennomførte stasjonen forsøk for oppdragsgivere som stod for over 65% av norsk lakseproduksjon.

– Havbruksnæringen er Norges største matprodusent. Med utgangspunkt i de gode naturgitte forutsetninger, kan denne produksjonen økes i fremtiden. En slik økning må skje på langsiktig og bærekraftig måte på naturens premisser, slår daglig leder Kristian Johnsen fast.

Bærekraft innebærer ikke minst kartlegging av egnetheten, ved å gjennomføre miljøundersøkelser på produksjonslokaliteter.

Rognkjeksen spiser lus av laksen

Snålingen rognkjeks har egenskaper som gjør at den kan spise lakselus, og dermed kan redusere bruken av avlusningsmidler i næringen. Helgeland Havbruksstasjon er sentral i utviklingsarbeidet på rognkjeks, som er den mest miljøvennlige måten å kontrollere lusenivået på.