Sterner gjør slam fra smoltanlegg om til brensel for sement-industrien, biogass eller gjødsel for landbruket. Selskapet er alene om teknologi som ivaretar myndighetens krav.

For tre år siden hadde Sterner en løsning klar på avfallsproblemer fra settefiskproduksjon, som er på land. Nå er Sterner en stor leverandør i dette markedet. Sterner er i dag den eneste leverandøren på slamanlegg med flere referanseanlegg i drift som dokumentert er innenfor rensekravet. Den har også markedets laveste totaløkonomi, energiforbruk, driftskostnader og bemanningsbehov.
Slammet består av ekskrementer og uspist fòr. Små settefiskanlegg bruker typisk 150 tonn fòr pr. år, mens det største planlagte anlegget på land vil bruke 21 000 tonn.

Tørket og relativt fingranulert slam fra Sisomars anlegg på Straumen like nord for Fauske. Sterner har levert flere 100 tonn med slam allerede.

– Vi har valgt å gå flere veier i slambehandlingen og ivaretar myndighetens krav. Sjekk dette nøye før du velger løsning, sier adm. dir. Bjarne Pettersen i Sterner AS.

Gjør problem til ressurs

Med støtte fra Innovasjon Norge, har Sterner i rundt to år utviklet og utprøvd en ny teknologi for produksjon av biogass fra slammet fra Smøla Klekkeri og Settefiskanlegg. Et lite utviklingsanlegg for biogass håndterer alt slammet. Basert på erfaringene skal Sterner levere et fullskalaanlegg til Cermaq, avdeling Forsan i Steigen, som har vært svært opptatt av bærekraftig miljøtiltak. Anlegget skal håndtere slam fra en produksjon tilsvarende et forbruk av 1600 tonn fòr pr. år.
– I tillegg til biogassen gjør vi bio-resten om til tørket gjødsel. Vi skal dessuten bruke spesialtilpassede bakterier fra University of Maryland i Baltimore, USA. Dette blir det første biogassanlegget av sitt slag innen lakseindustrien i verden og vi er stolte av å kunne være den klart ledene aktøren innenfor dette område, sier Pettersen.
Teknologien kan avvanne og tørke slam til brensel for sementindustrien eller gjødsel for landbruk. Alternativt kan Sterners løsninger gjøre biogass ut av slammet.
– Gassen kan brukes direkte på settefiskanlegget for å erstatte olje eller elektrisitet til vannoppvarming. Vi gjør et miljøproblem om til ressurs, sier Pettersen.
Gjennom over 25 år har Sterner levert alt fra enkeltkomponenter til komplette RAS-anlegg innen akvakultur og systemer innenfor drikkevann, maritimt og avløpsrensing. Fokus er å sikre verdier og bidra til bedre miljø og bærekraftig utvikling.
Til nå er fem Sterners MAT (Mekanisk Avvanning og Tørking)-anlegg levert. Det første anlegget ble bygget ved Flatanger Settefiskanlegg i Trøndelag. Det største anlegget er i drift på Salmars nye – Norges største – settefiskanlegg på Senja. Et enda større er under prosjektering og bygging på Stord for Bremnes Seashore avd. Trovåg.

Luktsvakt

– Unikt ved vår MAT-løsning er lavt energiforbruket og ingen utslipp til luft. Luktsvakt, forklarer Pettersen.

Kompakt

Det spesielle ved teknologien er at den fysisk er liten og kompakt og kan installeres direkte på settefiskanlegget. Det andre er at man produserer biogass direkte fra slammet uten innblanding av tilleggsstoffer. Dette kan ingen andre teknologier. Teknologien bruker det velkjente ABR (Anaerobic Baffle Reactor)-prinsippet. Sterners tilleggsprosesser og modifikasjoner gjør totalløsningen unik.