Kystverket skal bidra til effektiv sjøtransport, begrense miljøskade og utvikle kysten og havområdene til verdens sikreste og reneste. En nøkkel i dette er geodata og kartteknologi. Her ligger Kystverket helt i front internasjonalt på flere områder.

”USA imponert over norsk app mot oljesøl”.

Slik lød overskriften i en reportasje i mai 2015 på Digi.no. Reportasjen beskriver Kystverkets nye verktøy med kallenavnet ”Strand-app” som kartlegger oljeforurensning, og hvor dataene brukes til å koordinere og dokumentere opprydningsarbeidet.

Bruker geodata for å nå mål

Så langt i forkant er løsningen at US Coast Guard har latt seg imponere.

– Ett av Kystverkets tre hovedmål er å hindre og begrense miljøskade som følge av akutt forurensning i norske havområder eller på norsk territorium. For å ivareta dette, må vi være godt forberedt med best mulig kontroll på miljøverdier, beredskapsressurser etc. Helt grunnleggende er geografiske data og bruk av disse, sier Simen Slotta, gruppeleder for Kystverkets Geodatatjeneste.

Og hendelser inntreffer. Med en krevende kyst og stor skipstrafikk har Norge opplevd flere alvorlige de senere årene, med Full City og Godafoss friskt i minnet.

Større satsing

– Før brukte vi penn og papirkart i felt og registrerte opplysningene manuelt i en kartløsning. Med appen kan vi nå registrere data og kommunisere disse nærmest i sanntid til aksjonsledelsen. Tiden det tar å bygge opp et felles situasjonsbilde for videre planlegging er dermed kraftig redusert, sier Slotta. – Kystverket stiller dessuten regresskrav overfor forurenseren. Når det kan handle om beløp på flere hundre millioner kroner, må vi ha god dokumentasjon av skadevirkninger, antall meter kystlinje befart og annen ressursbruk. Innhenting av dette automatiseres langt på vei med appen, sier Slotta.

Appen og løsningene bak inngår i en større geodatasatsing i Kystverket. En geodataplan rulleres årlig. Den inkluderer bl.a. en beskrivelse av strategiske satsninger, infrastruktur, prinsipper for etablering, forvaltning og kvalitetssikring av data, samt tiltaksplan for kommende år.

Rammeverk for nye løsninger 

– Gjennom etablering av en felles geografisk infrastruktur i Kystverket, har vi etablert det tekniske rammeverket som skal til for å møte dagens og fremtidens behov på en god måte innenfor Kystverkets ansvarsområder totalt sett, forteller han.

– Samfunnet forventer at offentlige etater er effektive og besitter tilstrekkelig kompetanse til å være i front for å kunne stake ut de riktige strategiene fremover. Geodatasatsningen har utviklet seg til å bli en kjernekomponent innenfor de fleste av våre virksomhetsområder.

Spennet i løsninger er stort. Fra ren visualisering av data i kartløsningen Kystinfo (http://kart.kystverket.no) til løsningen Havbase (http://havbase.no) som gir viktig kunnskap om sjøtrafikkens fordeling, intensitet og utslipp til luft.

Vil ligge i forkant

Hvor går veien videre? Garantert til sjøs. Slotta tegner et bilde av en fremtid kanskje med nærmest selvstyrte fartøyer.

– Da vil det være ekstremt viktig å ha kontroll på dybdedata, navigasjonsinnretninger, værdata og en del mer. For Kystverket er det sentralt å ha oversikt over og ligge i forkant av utviklingen. Vi ønsker å være klare for nye situasjoner og muligheter – ikke starte i seneste laget, sier Slotta.