Salsnes Filter AS har spesialisert seg på rensing av avløpsvann. Vi har i mer enn 20 år bygd anlegg for rensing av avløpsvann og prosessering av slam. Teknologien fjerner partikler fra store vannstrømmer på en meget skånsom måte, uten å knuse partiklene med en unik beltefilterteknologi. Denne prosessen sikrer høy renseeffekt, fortykking og avvanning av slammet – i ett trinn. Vi har levert mer enn 800 installasjoner World Wide til kommunale renseanlegg og industri, herunder akvakultur.

Vi leverer både enkeltmaskiner og fullautomatiserte turn-key prosessanlegg. Salsnes Filter har en sterk organisasjon som omfatter FoU, engineering, produksjon, prosjekt- og leveransegjennomføring, samt ett serviceteam som dekker hele landet.

Akvakulturmarkedet

Akvakultur er et av våre viktigste industrielle markeder. Behovet for bærekraftige løsninger for rensing og slamhåndtering er i sterk vekst grunnet strengere krav fra myndigheter og fordi næringen er opptatt av renere vann både av økonomiske og miljømessige hensyn.

Vi leverer til brønnbåter (lusefiltrering), slakterier (lusefiltrering og rensing av prosessvann), notvaskeri (groe og skjell) og til settefiskanlegg (ekskrementer og fôrspill).

Slambehandling

Settefiskanlegg er i ferd med å bli store og produserer mye slam som nå kreves behandlet (fri for bakterier og lukt). Slamvolumet som oppstår fra spylevannet i trommelfiltre reduseres betydelig ved bruk av Salsnes Filter- teknologien som konsentrator og avvanningsteknologi.

Gjennom partnerskap med andre teknologileverandører tilbyr Salsnes turn-key slambehandlingsanlegg hvor vi avvanner, stabiliserer og hygieniserer slammet fra settefiskanlegg. Dette reduserer volumet av slam opp til 90%. Det betyr store kostnadsbesparelser for anleggseier med tanke på slamtransport. Som eksempel på dette er ett anlegg vi i disse dager leverer til en bedrift på Sævareid, som trolig er verdens mest automatiserte slamlinje for et settefiskanlegg.

Kontinuerlig utvikling og innovasjon

Behovet for teknologiutvikling for vann- og avløpsbehandling i akvakultur skjer raskt, og vår ambisjon er å være i tet når det gjelder innovasjonsgrad og teknologisk utvikling for å møte bransjens og kundenes behov. Salsnes Filter tar dette på alvor og er med i utviklingsprosjekter i tett samarbeid med akvakultur bransjen og forskningsmiljøene for nettopp å være i forkant.

Kontakt oss for en uforpliktende prat om dine behov for rensing og slamhåndtering!