Kristiansund & Nordmøre Havn etablerer gjennom egne havner og Kysthavn-alliansen sjøtransport som alternativ og supplement til lastebiltransport av sjømat. Ro-ro-fartøy vil bidra til å realisere sjøtransportalternativet.

Velsmurt logistikk er avgjørende for havbruksnæringen. Men, næringens store oppsving har skapt uholdbare, trafikale problemer. Dette krever helt nye løsninger.
– Mange steder er veiene så dårlige og så smale at de ikke en gang har gul midtstripe. Det medfører møteulykker som hverken myndighetene eller næringen kan leve med, sier senior rådgiver Jan Olav Bjerkestrand.
Kystverket har fått midler fra myndighetene til en incentivordning som transportnæringen kan benytte seg av. Her kan rederier søke om midler for å opprette nye forbindelser, som for eksempel etablering av regulær linjetrafikk mellom Vest-Norge og Hirtshals.
Norges lastebileierforbund støtter også opp om det store grepet som nå blir gjort for havbruksnæringen på Nordmøre og Trøndelag: Det betyr mindre langdistanse lastebiltrafikk og i stedet kort lokaltrafikk.
Noen steder blir det knapt trafikk i det hele tatt fordi sjømatproduksjonen skjer rett ved havn.

Fra vei til sjø

Grepet har betydning for hele Norge. Laksetrailere kan redusere sitt preg nedover Gudbrandsdalen, i hovedstaden og på miljøet. Sjøtransport bidrar til at oppdrettsnæringen kan fortsette sin vekst og verdiskapning langs hele kysten.

Kristiansund & Nordmøre Havn IKS er et stort havnedistrikt i Norge. 11 kommuner i Nordmøre og Trøndelag står bak. Havna inngår i Kysthavnalliansen sammen med Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS, Trondheim Havn og Helgeland Havn IKS. Havnealliansens viktigste oppgave er å tilrettelegge for overføring av gods fra vei til sjø.

– I samarbeid med noen rederi planlegger man fra 2019 å få på plass et større ro-ro-fartøy med avganger to ganger i uken i første omgang, og to båter på sikt, sier Bjerkestrand. Ro-ro står ganske enkelt for «roll on, roll off».
– Dagens behov tilsier at vi kan trekke 80-90 semi-tilhengere ombord. I Hirtshals står trekkvogner klare til å kjøre dem til sluttmottaker, enten det er en butikk eller foredlingsbedrift.
Oppdrettsnæringen er positive til tiltaket.

Stort havnenettverk

Markedsansvarlig Erika Indergaard i Kristiansund & Nordmøre Havn forteller om et havnenettverk som er godt forberedt. De 11 kommunene som står bak havneforetaket har mange havner inkludert Hitra Kysthavn, som er den aktuelle havnen for utskiping av fersk laks.
– Ved Hitra Kysthavn åpnet Lerøy et av verdens største og mest moderne lakseslakteri i sommer. Fryseterminaler og annen beslektet industri vokser opp i industriparken rundt. Sjøtransporten vil bli et betydelig miljøprosjekt og bidra til redusert belastning og ulykkesfrekvens på veinettet, sier Indergaard.