I september 2017 trådte ny regler fra IMO (International Maritime Organization) om installasjon av ballastrenseanlegg i kraft og fra 1. januar 2020 gjelder nye regler for svovelutslipp. Ca. 35 000 skip over hele verden er berørt. Goltens har allerede utført installasjon av over 500 anlegg verden over.

Skip som fyller ballastvann på sine tanker kan ha innblanding av plankton, reker, krabber, skjell og planter. Når dette blir pumpet ut i et helt andre havområder, kan resultatet bli kraftig oppblomstring av uønskede arter i et miljø hvor arten kanskje er uten naturlige fiender. Det kan medføre økologisk katastrofe.

Betydelig miljøproblem

Derfor utarbeidet IMO et krav som ble vedtatt for over ti år siden, ratifisert i 2016 og innført i 2017. US Coastguard har hatt et slikt krav lenge og vært en viktig, internasjonal pådriver for de viktige miljøinstallasjonene. 
I 2020 trer enda en regulering fra IMO i kraft. Reguleringen innebærer at svovelinnhold i skipsdrivstoff må reduseres fra 3,5 til 0,5 prosent. Dette reduserer utslipp av svoveldioksid til atmosfæren. Helse- og miljøfordelene fra dette vil være store, særlig for befolkning ved havn og havområder. 
«Green technology» som dette har vokst til et viktig satsningsområde for Goltens Oslo. Rederier opplever miljøtiltak om bord på sine skip som positivt, men likefullt som en betydelig investering uten direkte avkastning.

Effektiv og kvalitetssikret leveranse

– Dette har vi vært bevisst lenge. Derfor har vi utviklet teknologi som skal gjøre analysearbeidet enklere, og har dessuten etablert kvalitetssystemer og kompetanse for å gjennomføre operasjonene i praksis. Gjennom oss får rederier og samarbeidspartnere gjennomført installasjonene på en god, effektiv og kostnadsbesparende måte, sier administrerende direktør Finn Moe i Goltens Oslo AS. 
For å dokumentere dagens ballastsystem og scrubber, utfører Goltens først inspeksjon med 3D-skanning og –kartlegging om bord. Store deler av maskinrom og pumperom blir skannet for å finne plass til ballastrenseanlegget. For scrubbere skannes i tillegg skorsteiner. På grunnlag av skanningen får oppdragsgiver installasjonsforslag. I neste omgang følger installasjons- og produksjonstegninger og oppdatering av klassetegninger for installasjonen. 
Basert på den godkjente dokumentasjonen produserer Goltens deretter ferdige rørpakker, installerer ballastrenseanlegg eller scrubberanlegg med alle rør og elektroinstallasjoner og/eller leder installasjonsarbeidet. 
Selskapet er «preferred installation company» for de fleste norske og internasjonale leverandører av ballastrenseanlegg og scrubbere.