Optimalisering av havbruksnæringen gjennom ernæringsforsøk, fiskehelsearbeid og miljøundersøkelser står sentralt hos Helgeland Havbruksstasjon. Med på laget har stasjonen medarbeidere med solid kompetanse, og forsøksstasjon lokalisert i Norges mest interessante oppdrettsområde.

Etterspurt kompetanse

Helgeland Havbruksstasjon er Norges største forsøksstasjon og har forsøksfasiliteter fra kar på land, via kontrollerte forsøk i småskala i 112 forsøksmerder, til kommersiell uttesting i fullskala.

Stasjonen gjennomfører prosjekter for aktører innen havbruksnæringen fra inn- og utland. Selskapet har de siste 15 årene utviklet seg til en viktig bidragsyter innenfor anvendt havbruksforskning. I 2013 gjennomførte stasjonen forsøk for oppdragsgivere som stod for over 65% av norsk lakseproduksjon.

– Havbruksnæringen er Norges største matprodusent. Med utgangspunkt i de gode naturgitte forutsetninger, kan denne produksjonen økes i fremtiden. En slik økning må skje på langsiktig og bærekraftig måte på naturens premisser, slår daglig leder Kristian Johnsen fast.

Bærekraft innebærer ikke minst kartlegging av egnetheten, ved å gjennomføre miljøundersøkelser på produksjonslokaliteter.

Rognkjeksen spiser lus av laksen

Snålingen rognkjeks har egenskaper som gjør at den kan spise lakselus, og dermed kan redusere bruken av avlusningsmidler i næringen. Helgeland Havbruksstasjon er sentral i utviklingsarbeidet på rognkjeks, som er den mest miljøvennlige måten å kontrollere lusenivået på.