Haugaland Næringspark på Gismarvik like ved Kårstø, er med sine mer enn 5000 dekar et av Norges største næringsområder under utvikling. I tilknytning til parken, kan man også skilte med flotte havnefasiliteter. Utviklingen av Gismarvik Havn vil gi industri og andre aktører med behov for transport over kai, gunstig tilgang til markeder både her hjemme og ute. I tillegg vil havnen gjøre området attraktivt for offshorenæringen. Kommunene i regionen står samlet bak gigantsatsningen.

– Kommunikasjonsmessig er næringsparken på Gismarvik plassert midt på aksen mellom Stavanger og Bergen, tett opp til nordsjøbassenget. Med de veiløsninger som kommer, blir denne transportkorridoren den raskeste både nord – sør og øst – vest. Det vil plassere Gismarvik midt i smørøyet for en nasjonal næringsutvikling – strategisk posisjonert i forhold til både vei, båt og fly, sier adm. dir. Gunnar Stakkestad i Haugaland Næringspark AS. Med den nye T-forbindelsen som binder sammen Karmøy, Haugesund og Tysvær, har man også fått et forbedret veinett med betydelige tidsbesparelser lokalt.

Når Rogfast står ferdig, vil også kjøretiden til Stavanger reduseres betydelig, anslagsvis til 45 minutter. Forbedret veitrase østover, vil i tillegg korte ned kjøretida til Østlandet og Oslo betraktelig.

Fremtidsrettet

Næringsparken på Gismarvik bygges opp som en fremtidsrettet industripark tilpasset samfunnets krav til utvikling og miljø. Med Statpipe-ledningen i umiddelbar nærhet til parken, ligger alt til rette for en tilkobling for bruk av naturgass.

– Det finnes i dag ingen betydelig industriarena for kommersiell bruk av naturgass her i landet. Næringsparken på Gismarvik vil kunne påta seg en slik rolle, mener Stakkestad. Industri- området er i ferd med å tiltrekke seg flere industrielle aktører med spennende planer for de kommende tiårene, noen av disse forutsetter tilgang på betydelige mengder naturgass. Av den grunn har allerede enkelte aktører valgt Gismarvik som lokasjon for aktuell produksjon.

Aktuell avlastningshavn

Utfordringen knyttet til begrenset kapasitet ved oljebasene i Stavanger, har ført til økt interesse for å se nærmere på Gismarvik som avlastningshavn i forbindelse med utbygging av de nye feltene utenfor vår stuedør. Kystverket har tegnet inn seilingstid til Gismarvik med utgangspunkt i Johan Sverdrup feltet sammenlignet med tilsvarende til Dusavik og Risavika. Her kommer Gismarvik godt ut.

– I tillegg til å kunne tilby nødvendig kapasitet som basealternativ eller til lagringsformål, er Gismarvik et langt rimeligere alternativ enn eksisterende baser i Stavanger, understreker Stakkestad. Stavangerselskapet GMC Marine Partner etablerer nå baseaktivitet i Gismarvik Havn. GMC vil også påta seg en rolle som base- operatør, og Stakkestad er glad for at man i disse dager får på plass en samarbeidsavtale i denne forbindelse.

I tillegg til å betjene offshorerelatert aktivitet, skal GMC også tilby transport over kai ved behov, som virksomheter i parken ellers måtte ha.