I september 2017 trådte IMO (International Maritime Organization)-vedtaket om installasjon av ballastrenseanlegg i kraft. Ca. 35 000 skip over hele verden er berørt. Goltens har allerede utført over 350 anlegg. 

Selskapet har med sine installasjoner opparbeidet gode metoder og rutiner allerede før kravet ble innført.
– Hos oss kan skipseiere få gjennomført installasjonene på en god, effektiv og kostnadsbesparende måte uten å måtte belaste sin egen organisasjon i for stor grad, sier daglig leder Finn Moe i Goltens Oslo.

Betydelig miljøproblem

Ballastvann som tas om bord i tanker i skip for å stabilisere og rette opp skipet under lossing og lasting, kan inneholde plankton, reker, krabber, skjell og planter. Når dette blir pumpet ut i et helt annet havområde, kan resultatet bli kraftig oppblomstring av uønskede arter i et miljø hvor arten kanskje er uten naturlige fiender. Det kan medføre økologisk katastrofe.
Derfor gikk IMO til det skritt og utarbeidet et krav. Kravet ble vedtatt for over ti år siden, ratifisert i 2016 og innført i 2017.
US Coastguard har allerede i flere år hatt et slikt krav og har vært en viktig, internasjonal pådriver for de viktige miljøinstallasjonene.
«Green Technology» har hos Goltens Oslo blitt et viktig satsingsområde som har vokst de siste årene. For skipseiere oppleves miljøtiltak om bord som positivt, men likefullt som en betydelig investering uten direkte avkastning.

Effektiv og kvalitetssikret leveranse

Goltens starter sine prosjekter med å reise om bord på skipet hvor de utfører 3D-skanning og kartlegging av dagens situasjon om bord. På grunnlag av innsamlede data kan de utarbeide et tegningsforslag med 3D-modeller av ballastrenseanlegget visualisert i skipet. Når kunden aksepterer forslaget utarbeides dokumentasjon for produksjon, installasjon og klassegodkjenning.
Basert på den godkjente dokumentasjonen kan Goltens i neste omgang produsere ferdige rørpakker og materiell som trengs til installasjonen. Goltens har også egne team som reiser rundt og installerer eller leder arbeidet for å få anlegget på plass. Selskapet er «preferred installation company» for de fleste norske og internasjonale leverandører av ballastrenseanlegg.

Høy aktivitet

– I tillegg til i overkant av 350 installasjoner, har vi gjort en stor mengde 3D-skanninger for norske og internasjonale rederier for skip i både handelsflåten og offshoreflåten.