Backe Bergen bidrar til å skape trygge arbeidsplasser til sjøs i form av forflåter i betong med lang levetid og høy annenhåndsverdi. Utformingen skjer i nær dialog med brukerne. Betongflåtene kan også prosjekteres og bygges for å ta høyde for bruk til andre formål og andre værforhold enn opprinnelig tiltenkt.

Over 100 forflåter er det blitt siden selskapet ferdigstilte sin 25 meter brede og 90 meter lange dokk på Stamsneset i Bergen i 1975.
– Vi har tre grunndesign for forflåter som tilpasses kundens ønsker. Det vi har best erfaring med, er å prosjektere flåtene sammen med både ledelse og driftspersonell fra byggherren, da det er disse som har kunnskap om sin behov. På den måten kan vi produsere flåter som vil fungere optimalt for brukerne, sier daglig leder Svein Eian i Backe Bergen.

Konsern med tyngde

Backe Bergen er en totalentreprenør som bygger næringsbygg og boligprosjekter, og inngår i Backe, et av landet største entreprenørkonsern, med årsomsetning på over 4 mrd. kroner. I tillegg til vanlige totalentrepriser har Backe Bergen et imponerende dokkanlegg som blir brukt til bygging av maritime betongkonstruksjoner, herunder bl.a. forflåter til oppdrettsnæringen.
Rundt 130 forflåter er produsert så langt. Levetiden for flåtene er garantert over 50 eller 100 år, alt etter byggherres ønske. 
I tillegg produseres bølgedempere, flytekaier, synkekasser etc.
Backe Bergen har ca. 35 fast ansatte og omsatte i 2016 for ca. 140 mill. kroner. Av omsetningen utgjorde flåteproduksjonen ca. 42 millioner. I 2017 vil selskapet produsere forflåter for ca. 50 millioner kroner. 

HMS og annenhåndsverdi

HMS er topprioritert i selskapet og konsernet. Derfor stilles det også strenge krav til bedriftens samarbeidspartnere i alt som leveres i prosjektering-, klargjøring-, produksjon- og oppfølgingsfase.
Alle flåter – eller maritime konstruksjoner blir sertifisert. Det gis opplæring i bruk av flåtene med tilhørende utrustning. Alle leveres med grundig dokumentasjon, samt brukerhåndbok.
– Flåten skal kanskje stå skjermet i en fjordarm først, men hva om den senere skal flyttes til mer værutsatt farvann eller anvendes til andre formål? Skal den ha landstrøm eller eget aggregat? Vi gir råd og innspill gjennom hele prosessen, og skaper ekstra trygghet for HMS og investeringen ved å tenke på forhold som ikke umiddelbart er innlysende, sier driftssjef Alf Drivenes.
Som eksempel nevner han et flytende, lukket post-smoltanlegg som Backe Bergen nå bygger for Engesund Fiskeoppdrett. Flåten blir skreddersydd til postsmolt-anlegg, men er prosjektert for enkel konvertering til annet bruk.
– Slik bidrar vi til å sikre høy verdi og anvendelighet også i annenhåndsmarkedet, sier Eian.
Som investeringskostnad for oppdretteren er det liten forskjell mellom en forflåte i betong eller stål, men en betongflåte har vesentlig bedre stabilitet som arbeidsplattform, har lang levetid og dermed lavere drifts- og vedlikeholdskostnader over levetiden. Videre har betongflåtene stor fleksibilitet og flere utnyttelsesmuligheter, herunder god lagringskapasitet.
– I vår virksomhet har vi også oppgradering, utbedring og resertifisering av eldre betongflåter til dagens krav. Herunder utarbeidelse av oppgraderte brukerhåndbøker.